OPS Mosina

AKTUALNOŚCI

(2018-11-03)
Posiłek w Szkole i w Domu(2018-11-29)
 

Zmienia się aura pogodowa i nadchodzą mrozy. Zimno niesie ze sobą potencjalne zagrożenie zamarznięcia osób.

Z uwagi na powyższe Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie prosi o zainteresowanie się losem sąsiadów, bądź innych znanych osób, które są niepełnosprawne, samotne lub w podeszłym wieku i wymagają pomocy innych. Każdy ma prawo do bezpieczeństwa, ochrony i wsparcia, a tylko odpowiedzialność obywatelska i partnerskie działania zapewniają szybką reakcję na niepomyślne zdarzenia i tragiczne incydenty oraz zagwarantują natychmiastowe udzielenie wsparcia mieszkańcom gminy. Nie pozostawajmy obojętni na sytuację zagrożenia życia i zdrowia, zareagujmy i podejmijmy działania. Włączmy się w działania placówek udzielających pomoc oraz podejmujących interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Placówki udzielające pomocy oraz podejmujące interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia na terenie Gminy Mosina:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej
Dworcowa 4
62-050 Mosina
tel. 61 8 192 082, 61 8 192 687
 1. Straż Miejska
Krotowskiego 16
62-050 Mosina
tel. 501 467 312
 1. Komisariat Policji
Kolejowa 13 A
62-050 Mosina
tel. 500 107 120 – patrol interwencyjny
 1. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
20 Października 1
62-050 Mosina
tel. 722 323 208 (czynny całodobowo) (2018-09-03)
Ogłoszenie o naborze
Oświadczenie osoby rekrutowanej.doc


Oświadczenie o niekaralności.doc


Kwestionariusz osobowy.doc

(2018-06-27)
300+

Wnioski o świadczenia dla rodzin na okres 2018/2019

Poniżej adres strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na której znajdują się wnioski do pobrania:

https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

Dobry Start (300+)

 


Uprzejmie informujemy, iż Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  prowadzono świadczenie dobry start w wysokości 300 zł.
Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje na dziecko, do ukończenia:
 • 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;
 • 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie nie przysługuje:
 • jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 • na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia dobry start, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie dobry start wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.


Świadczenie wychowawcze (500+) okres 2018/2019

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2018/2019 są przyjmowane w Ośrodku od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.(2018-06-25)
RODO
(2017-11-17)
Wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń 500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do końca każdego miesiąca.

(2017-11-02)

POMOC OSOBOM POTRZEBUJĄCYM W OKRESIE ZIMOWYM

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, wzorem ubiegłych lat, kierując się troską o wszystkie osoby samotne, pozbawione miejsca zamieszkania, rozpoczął wdrażanie zadania, którego celem jest zapewnienie potrzebującym schronienia, gorącego posiłku oraz innych niezbędnych rzeczy życia codziennego.

Prosimy o zainteresowanie się w okresie zimowych warunków pogodowych i niekorzystnych zjawisk atmosferycznych losem sąsiadów, bądź innych znanych osób, które są niepełnosprawne, samotne lub w podeszłym wieku i wymagają pomocy innych . Każdy ma prawo do bezpieczeństwa, ochrony i wsparcia, a tylko odpowiedzialność obywatelska i partnerskie działania zapewniają szybką reakcję na niepomyślne zdarzenia i tragiczne incydenty oraz zagwarantują natychmiastowe udzielenie wsparcia mieszkańcom gminy. Nie pozostawajmy obojętni na sytuację zagrożenia życia i zdrowia, zareagujmy i podejmijmy działania. Włączmy się w działania placówek udzielających pomoc oraz podejmujących interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Placówki udzielające pomocy oraz podejmujące interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia na terenie Gminy Mosina:
 1. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Dworcowa 4
  62-050 Mosina
  tel. 61 8 192 082, 61 8 192 687


 2. Straż Miejska
  Krotowskiego 16
  62-050 Mosina
  tel. 501 467 312


 3. Komisariat Policji
  Kolejowa 13 A
  62-050 Mosina
  tel. 500 107 120 – patrol interwencyjny


 4. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
  20 Października 1
  62-050 Mosina
  tel. 722 323 208 (czynny całodobowo)
(2017-08-30)
Nowy okres zasiłkowy

  1. Wnioski na świadczenie wychowawcze- ,,500+’’ można składać począwszy od dnia 01 sierpnia 2017r. do dnia 31 października 2017r., żeby zachować ciągłość wypłacania świadczenia. Obecnie świadczenie ,,500+’’ przyznane jest do dnia 30-09-2017r. i decyzje wygasną z mocy ustawy. Prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres ustalane będzie od dnia 1 października 2017r. do dnia 30 września 2018r.
  2. Wnioski na fundusz alimentacyjny przyjmowane będą od dnia 01 sierpnia 2017r. W przypadku złożenia wniosku do dnia 31 października 2017r., zostanie zachowana płynność wypłacania świadczenia. Okres zasiłkowy w przypadku Funduszu Alimentacyjnego trwa od dnia 01 października 2017r. do dnia 30 września 2018r.
  3. Wnioski dotyczące zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami składamy również od dnia 01 sierpnia 2017r. do dnia 30 listopada 2017r., wtedy będzie zachowana ciągłość pobierania zasiłku rodzinnego. Okres zasiłkowy w przypadku świadczeń rodzinnych trwa od dnia 01 listopada 2017r. do dnia 31 października 2018r.

 • Przy wyżej wymienionych świadczeniach głównym kryterium przyznania świadczeń jest wysokość dochodów przypadających na członka rodziny za 2016r. z uwzględnieniem do chwili obecnej. W związku z powyższym, jeśli nastąpiła utrata dochodu lub uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, należy przedstawić dokumenty potwierdzające ten fakt.

  Wnioski o świadczenia rodzinne, alimentacyjne można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie, Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Dworcowa 4 pokój 32 i 36 lub przesłać wypełniony formularz na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, ul. Dworcowa 4.

  Natomiast wnioski o świadczenia wychowawcze „500 +” można również złożyć przez internet, między innymi za pośrednictwem bankowości elektronicznej i e-PUAP.

  (2015-12-17)

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

  Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

  Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

  Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

  Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

  

  STOPKA

  Adres

  • Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
   ul. Dworcowa 4
   62-050 Mosina
   woj. Wielkopolskie
   powiat: poznański
  • tel./fax. :
   061 8192082
  • Email:
   ops@ops.mosina.pl

  ącym.

  Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

  Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

  Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

  Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

  

  STOPKA

  Adres

  • Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
   ul. Dworcowa 4
   62-050 Mosina
   woj. Wielkopolskie
   powiat: poznański
  • tel./fax. :
   061 8192082
  • Email:
   ops@ops.mosina.pl